bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych

Zarządzenie majątkiem podopiecznego, sprawowanie opieki, reprezentowanie interesów podopiecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach

 prowadzi  nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

opiekuna prawnego osoby  ubezwłasnowolnionej

Uwaga:

Pełnienie funkcji opiekuna prawnego  osoby  ubezwłasnowolnionej  nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach.

Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych (czyli pełnoletnia) i pełnię praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw),
 • nieposzlakowaną opinię, dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna, nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki,
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością w tym przede wszystkim niepełnosprawnością wynikająca z choroby psychicznej,
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie miasta Marki,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Zadania opiekuna prawnego:

 • zarządzenie majątkiem podopiecznego (np. sporządzenie inwentarza majątku osoby pozostającej pod opieką, jednocześnie do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego),
 • sprawowanie opieki, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny (np. zadbanie o zapewnienie opieki lekarskiej, zadbanie o regulowanie opłat, itp.),
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed instytucjami (zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonaniu czynności prawnych),
 • sporządzenia sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Wynagrodzenie:

Sąd opiekuńczy przyznaje na żądanie opiekuna stosowne wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd, które może być wypłacane okresowo lub w formie jednorazowej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze   przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna proszone są o złożenie:

 • CV  (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • listu motywacyjnego

w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową: ops@marki.pl lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, ul. Kościuszki 39a, 05-270 Marki

z dopiskiem: „Kandydat na opiekuna prawnego”.

 

29 czerwca 2021
Aktualności

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry