bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Programy profilaktyczne

Realizujemy wyłącznie programy rekomendowane o potwierdzonej skuteczności w szkołach i przedszkolach.  Aby uznać program profilaktyczny za skuteczny musi on przejść poprawne metodologicznie badania ewaluacyjne realizowane bądź w kontrolowanych warunkach optymalnych dla realizacji programu, bądź w warunkach zbliżonych do naturalnych. W ramach systemu rekomendacji oceniane są programy promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programy profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży. System rekomendacji ma zasięg ogólnopolski. Współtworzą go: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, odpowiedzialne za upowszechnianie i wdrażanie rekomendowanych programów.

W roku szkolnym 2019/2020 będziemy realizować poprzez Fundację INSPIRATORNIA 3 programy rekomendowane w klasach IV - VIII szkół podstawowych. Zaplanowane do realizacji programy to:

 • DEBATA
  Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. Realizacja programu, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywa się z udziałem 2 prowadzących i trwa w jednej klasie 3 godziny. Standardowo dąży się do objęcia spotkaniami wszystkich klas danego poziomu, optymalnie klasy V i VI, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy klas) są obecni na zajęciach, W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Należą do nich tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach, sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych, przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania, „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,  proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu, zabawy dydaktyczne, promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu)praca grup nad „tym co nas może chronić”, osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynent, sesja odpowiedzi na ewentualne pytania, podsumowanie.
   
 • UNPLUGGED
  Program przeznaczony dla uczniów w wieku 12-14 lat składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Sa one prowadzone w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Każda lekcja prowadzona jest według następującego schematu: wprowadzenie (ewentualnie przypomnienie najważniejszych informacji z poprzedniej lekcji), mini wykład wprowadzający do aktualnego tematu, realizacja tematu z użyciem aktywizujących metod pracy, podsumowanie zajęć, ewentualnie zadanie domowe dla uczniów. Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci, przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, umiejętność komunikowania swoich emocji, umiejętność asertywnej obrony swoich racji, inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich, wiedza o narkotykach, umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.
  Metody realizacji zajęć: prezentacje, praca w grupach, zadania domowe, scenki sytuacyjne, dyskusje, gry edukacyjne, informacje zwrotne
  Zajęcia dla rodziców obejmują trzy spotkania (2-3 godziny każde), które prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej. Każde spotkanie prowadzone jest według następującego schematu: wprowadzenie (ewentualnie przypomnienie najważniejszych informacji z poprzedniego spotkania), mini wykład wprowadzający do aktualnego tematu, realizacja tematu z użyciem aktywizujących metod pracy, podsumowanie spotkania.Tematyka zajęć dla rodziców: informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania, rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny, asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych. Metody realizacji zajęć: mini wykład, dyskusja, praca w podgrupach, psychodrama, prezentacja multimedialna.
   
 • LAPORATORIUM WIEDZY POZYTYWNEJ
  Moduł dla uczniów 13-14 lat  – 12 sesji (każda po 2 godziny dydaktyczne). Laboratorium Wiedzy Pozytywnej koncentruje się na budowaniu i wzmacnianiu umiejętności życiowych. Program obejmuje naukę: budowania pozytywnej samooceny, definiowania celów, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (intra- i interpersonalnych), w tym sposobów radzenia sobie ze stresem, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz asertywności. Zadaniem realizatorów jest wspieranie młodzieży w poznawaniu samych siebie i swoich zachowań.  Program nakierowany jest na modyfikację wiedzy, przekonań i motywów działania w odniesieniu do wartości i celów, którymi kieruje się młodzież, czego zakładanym efektem będzie ograniczenie lub zaniechanie podejmowania zachowań ryzykownych (np. sięganie po napoje alkoholowe) i podtrzymanie zachowań ocenianych jako pozytywne (np. abstynencja).
  Moduł dla rodziców – 2 sesje (każda po 2 godziny dydaktyczne)
  Program ma na celu wspieranie rodziców w przyjmowaniu postaw wychowawczych sprzyjających ich zdrowiu i zdrowiu ich dzieci. Założeniem udziału rodziców w programie jest uświadomienie im, jakie znaczenie mają przyjmowane przez nich zasady dotyczące spożywania alkoholu przez dzieci, a także rola stosowania tych norm w codziennym życiu. Ponadto celem  programu jest edukowanie rodziców w zakresie podstawowych zasad kształtowania relacji interpersonalnych z dziećmi, zwiększających skuteczność perswazyjną (dotyczącą nie tylko wspomnianych norm).
  Moduł dla nauczycieli – 2 sesje (każda po 2 godziny dydaktyczne)
  Część adresowana do nauczycieli koncentruje się na tworzeniu pozytywnego klimatu społecznego placówki poprzez pomoc pedagogom w budowaniu z uczniami wspierających relacji, opartych na podmiotowym stosunku do podopiecznych. Zajęcia, zgodnie z przyjętą strategią edukacji normatywnej, służyć mają także propagowaniu (wzmacnianiu) postaw sprzyjających zdrowiu – abstynencji uczniów jako normy.
   

W przedszkolach oraz we wszystkich klasach pierwszych szkół podstawowych będziemy realizować za pomocą Fundacji ART rekomendowny program:

 • PRZYJACIELE ZIPPIEGO
  Na program składa się 6 części tematycznych (po 4 spotkania w każdej części): uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i straty, radzenie sobie z trudnościami.
  Kanwą każdej części jest czytane przez proadzącego i wzbogacone ilustracjami opowiadanie, do którego odwołujemy się w trakcie ćwiczeń i zabaw podczas 4 spotkań. Bohaterowie opowiadań to grupa przyjaciół, którzy przeżywają różne przygody, które mogą przytrafić się każdemu dziecku. Na przykładzie tych sytuacji prowadzący rozmawia z dziećmi, omawiając różne zachowania i możliwości działania. W trakcie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia, rysują, odtwarzają scenki i wymyślają różne sposoby poradzenia sobie z trudnościami, jakie je spotykają.

  Spotkania mają jednolitą strukturę – rozpoczynają się od omówienia i przypomnienia zasad, jakie obowiązują w czasie zajęć. Dzieci po wysłuchaniu opowiadania wykonują ćwiczenia, które mają im pomóc zrozumieć i przyswoić treści omawiane przy poszczególnych tematach. Każde spotkanie kończy się podsumowaniem, podczas, którego każdemu dziecku jest zadawane pytanie, czy spotkanie mu się podobało i jak się czuło w trakcie zajęć.

  Istotą zajęć w programie Przyjaciele Zippiego jest podmiotowe traktowanie dzieci. Dajemy im prawo do milczenia, kiedy nie chcą rozmawiać na jakiś temat, i pytamy o ich zdanie, opinie i pomysły. Ważnym zadaniem nauczyciela jest stworzenie klimatu zaufania i szacunku, tworzenie bezpiecznych sytuacji, aby dzieci mogły wypowiadać się na istotne dla nich tematy. Poprzez słuchanie opowiadań o przygodach bohaterów programu, rozmowy, ćwiczenia, gry i zabawy – dzieci uczą się jak rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych, wypowiadać się i uważnie słuchać, prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, mówić „przepraszam” i rozwiązywać konflikty, radzić sobie ze zmianą i stratą, m.in. ze śmiercią, odnaleźć się w nowej sytuacji i radzić sobie z trudnościami.

  Pakiet materiałów do realizacji programu dostępny jest tylko razem ze szkoleniem dla nauczyciela i obejmuje:
 • zestaw materiałów dla nauczyciela: scenariusze zajęć, arkusze ćwiczeń, zeszyt metodyczny (na podstawie których prowadzi się zajęcia),

 • 30 kompletów materiałów dla dzieci (które zużywają się i w kolejnych latach należy dokupić je dla nowej grupy dzieci),

 • poradnik dla rodziców i zestaw ćwiczeń do wykonania w domu,

 • komplet 3 plakatów,

 • materiały dodatkowe w wersji elektronicznej.

 • Prowadzący przed przystąpieniem do realizacji programu wykonują figurkę patyczaka – Zippiego, który towarzyszy spotkaniom przez cały rok.

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry