bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Przeciwdziałanie przemocy

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

TERAPIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Oferujemy dostęp do bezpłatnej terapii dla osób doznających przemocy, które z powodu doznawanego cierpienia nie są w stanie same powrócić do równowagi. Współpracujemy w tym zakresie z Panią KATARZYNĄ SERNAWIT.

 P. Katarzyna ukończyła społeczną psychologię kliniczną na   SWPS, Szkołę Treningu i Warszatatu Psychologicznego Intra, Szkołę Terapii Seksualnej, jest uczestnikiem czteroletniej Szkoły Psychoterapii prowadzonej przez Ośrodek Intra. Ponadto odbyła m.in Kurs „Neuropsychologia kliniczna” (CBT), Program „Fastryga” (diagnoza i terapia dzieci z FAS), Kurs terapii metodą INPP, Alternatywne Formy Komunikacji (AAC) – Makaton, poziom podstawowy (certyfikat). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi i biologicznymi zagrożonymi odebraniem dzieci.  Specjalizuje się w  diagnostyce i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi (głównie dzieci z FAS), realizacją programów terapeutycznych. Jako edukator Kampanii „Ciąża bez alkoholu” prowadziła szkolenia dotyczące Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS). Współpracowała z OPS Warszawa-Śródmieście udzielając konsultacji indywidualnych dla rodzin zastępczych. Aktualnie związana z Centrum Terapii Lew – Starowicz. Prowadzi też Ośrodek Wsparcia i Pomocy Psychologicznej ALTER. W naszym Ośrodku świadczy usługii terapii dla osób doznających przemocy.

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry